Behandling av personuppgifter

För oss på Svensk NaturEnergi är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är kund hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet. Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

All behandling av personuppgifter inom Svensk NaturEnergi sker i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

For the English version of this statement, follow this link


Personuppgiftsansvarig

Svensk NaturEnergi AB, org.nr. 556618-8552 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via http://www.svensknaturenergi.seoch som i övrigt lämnas vid dina kontakter med Svensk NaturEnergi.

Personuppgift
Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Personuppgifter som vi sparar
När du lämnar uppgifter på www.svensknaturenergi.se kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen och hjälpa dig om du har frågor. De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen kan vara exempelvis;

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • personnummer
  • anläggningsnummer eller annan information som är nödvändig för att kunna fullgöra den tjänst som erbjuds.

Uppgifter kan även användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats, kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden, lämna information om Svensk NaturEnergi och våra tjänster, utveckla våra tjänster samt att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, mina sidor och vår hemsida. När du ingår avtal med oss eller är i kontakt med oss i andra sammanhang, kan du också behöva lämna personuppgifter. Denna kan då ske av flera olika ändamål, såsom att upprätta och underhålla ditt avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, genomföra marknadsundersökningar, skicka information och erbjudanden om våra tjänster, granska och analysera användandet av våra tjänster, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler, administrera dina ärenden hos oss och administrera arbetsansökningar till tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Samtycke
När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information. Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies på www.svensknaturenergi.se). Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. När du ingår avtal med Svensk NaturEnergi, beställer våra tjänster eller kontaktar oss behöver vi ibland ett särskilt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna information och den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

Vad gör vi med dina personuppgifter
Personuppgifterna används av bolag inom Svensk NaturEnergi och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare, förmedlingstjänster och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att tillvarata dina intressen, skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska koncernbolag och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare eller delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföring till tredje land
Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss, kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra internettjänster, förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan). Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att kontakta oss.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt och vidtar alla skäliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Svensk NaturEnergi AB
Att: Dataskyddsombud
Kyrkgatan 21
831 50 Östersund
Telefon: 063-149 300
svensnaturenergi@jamtkraft.se

 

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Svensk NaturEnergi har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.svensknaturenergi.se. Vi kommer även att meddela detta när du loggar in på Mina Sidor och på de digitala kanalerna i övrigt.

Denna webbplatsinformation om Svensk NaturEnergis personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 24 april 2019. Version 1.2

Svensk NaturEnergi AB